Курсове СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Какво представлява CPE (Certificate of Proficiency in English)?

• Изпит за сертификат за владеене на английски език на най-високо ниво на университета Кеймбридж.

Изпитът съдържа 3 части :

1. Reading (Четене):
• Кандидатите четат текстове в различни стилове и отговарят на въпроси за определено време. От кандидатите се очаква да демонстрират способност да разбират както основни идеи и важни моменти, така и детайли и специфична информация, мнение и начин на мислене.

2. Writing (Писане):
• Кандидатите трябва да демонстрират задълбочено познаване на няколко вида писмено изразяване: официални и неофициални писма, статии, доклади, рецензии по определени задания и за различен вид читатели, като използват богат и нюансиран речник.

3. Use of English (Граматика):
• Практическо боравене с голям брой сложни граматични конструкции, даващи възможност за изразяване на специфични мисли. В задачите се използват разнообразни, автентични текстове.

4. Listening (Слушане)
• Слушане на няколко диалога, по време на които кандидатите отговарят писмено на въпроси. Тества се способността на кандидата да извлича идеи като се използват текстове с разнообразна насоченост: интервюта, дискусии, лекции и разговори.

5. Speaking (Говорене)
• Говорни задачи в четири части, включващи интервю, сравняване, дискусия и отговаряне на въпроси. Изисква се гладко изразяване, отлично произношение и интонация, съчетани с логична последователност на изложението.